Möte 2021-04-27

Samhällsbyggnadsnämnden
08:00 - 11:30 Hörsalen
 • Dnr Ecos: 2020-896

  Vattenmyndigheten har lämnat förslag till reviderad förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer till Hylte kommun med möjligheter till att lämna synpunkter på förslaget.

  Åtgärdsprogrammet är juridiskt bindande enligt miljöbalken. Hylte kommun ansvarar därmed för att genomföra sina åtgärder enligt programmet. Det kan handla om att ta fram vägledning, prioritera resurser till de platser där vattenåtgärder ger störst effekt, eller att genom tillsyn ställa krav på en verksamhet som har ett utsläpp av ett miljöfarligt ämne till vatten.

  Förslaget till åtgärder ligger som en konsekvens av beslut av EU och på nationell nivå. Det kommer innebära ett arbete som berör många i Hylte kommun, men som kan ses nödvändigt för att klara ett långsiktigt hållbart samhälle.

  Det är främst 3 områden som berörs:

  a) översikts- och detaljplaner,

  b) planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan),

  c) tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, små avlopp, vattenskyddsområden, förorenade områden, jordbruk.

  Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) föreslås tillstyrka förslaget.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.