Möte 2021-03-23

Samhällsbyggnadsnämnden
08:00 - 09:30 Hörsalen
  • Hylte kommun saknar ett styrdokument för hanteringen av kommunens gatubelysningsnät. Samhällsbyggnadskontoret har det övergripande ansvaret för investering samt drift/underhåll av belysningsnätet och där med dess fel och brister.

     

    En inventering av nätet är gjord, detta för att få en tydligare bild av de behov och åtgärder som föreligger samt att få en tydligare kostnadsbild. Belysningsnätet är föråldrat och dess olika innehållande delar är i stort behov av förnyelse och energibesparingsåtgärder. Kontoret känner ett starkt behov att ha en förankrad belysningspolicy för att kunna arbeta effektivt med nätet.

     

    De delar som tas upp i policyn är syftet med själva policyn, kommunens ansvar, ekonomi, drift och förvaltning. Ekonomiska medel för att få en effektivitet i arbetet har tidigare varit bristfällig men glädjande nog har det tillskjutits medel i investeringsbudgeten. Detta innebär att arbetet kan påskyndas och en handlingsplan för de kommande åren kan göras.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.