Möte 2023-08-30

Samhällsbyggnadsnämnden
08:00 - 10:30 Bolmen
 •   1

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 • Hylte är en kommun med ett drivande näringsliv, fantastiska naturresurser och en god välfärd. För att de politiska företrädarna ska kunna utveckla kommunen utifrån rätt förutsättningar kommer årets budgetprocess att fokusera på långsiktiga effekter av samhällsutvecklingen.

   

  Varje nämnd tar fram en nulägesanalys utifrån nämndens ansvarsområden.

   

  Under 2023 utgår analys av nuläge och omvärld från nedan listade åtta samhällsutmaningar.

   

  • Sysselsättning/kompetensförsörjning

  • Strategisk bostadsförsörjning och attraktiv utemiljö

  • Utbildning

  • Livsplats för alla generationer

  • Infrastruktur

  • Ekonomisk tillväxt

  • Demokrati och mötesplatser

  • Trygghet och inkludering

   

  Nämnderna beskriver vilka stora utmaningar man ser utifrån dessa åtta områden.

   

  För att organisationen ska kunna möta dessa samhällsutmaningar, behöver nämnden beskriva vilka långsiktiga effekter som organisationen i allmänhet och nämnden i synnerhet behöver fokusera på.

   

  Det kan finnas konkreta insatser som kommunen behöver göra under REP-perioden. Dessa konkreta insatser ska ligga till grund för de effekter som nämnden ser behöver uppnås. Dessa konkreta insatser ska inte vara resurssatta.

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen håller på att ta fram en ny detaljplan gällande Vegas äng, etapp två på delar av fastigheten Unnaryd 1:250 i Unnaryd.

   

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flera nya attraktiva och naturnära bostäder i Unnaryd, på platsen som idag framförallt består av åkermark.

   

  Planen befinner sig nu i samrådsskedet och samrådshandlingar har tagits fram. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

  Samrådet omfattar sakägare, boende, myndigheter och övriga som bedöms ha väsentligt intresse av planen. Efter plansamrådet sammanställs synpunkterna och samhällsbyggnadsnämnden tar ställning hur man går vidare med planförslaget.

   

  Förslaget beräknas vara ute på samråd under september månad.

 •   4

  Ansökan om tillbygglov för tillbyggnad av enbostadshus mm. Nittebo 1:173

 •   6

  Taxa för vatten och avlopp - 2024

 •   7

  Taxa för arrenden och andra nyttjanderätter 2024

 • Stora delar av samhällsbyggnadsnämndens intäkter bygger på taxor som revideras årligen.

  Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen

  eller tjänsten.

   

  Plan- och byggtaxan föreslås inför 2024 revideras enligt följande:

  1. Ändrat handläggningskostnad per timme till 1 115 kr (1 080 kr). Uträkning har gjort utifrån faktiska kostnader och höjning blir 3,2 %.
  2. Justeringar har gjorts gällande tidsuppskattningen på några ärendetyper för nybyggnad och tillbyggnad/ombyggnad, vilket ger en något högre taxa.
  3. Avgift har lagts till för bygglov när det kommer till uppförande av solceller, solpaneler och solfångare på en- och tvåbostadshus samt bygglovspliktiga komplementbyggnader, som ej följer takets lutning, samt uppförande av solceller, solpaneler och solfångare, som ej följer takets lutning. Från 0 kr till 5575 kr.
  4. Förklarande text har lagts till för lägeskontroll.

  Röd text är förslag på ändring, svart överstruken text är förslag på text som ska ändras.

 • Stora delar av samhällsbyggnadsnämndens intäkter bygger på taxor som revideras årligen. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnader för den myndighetsutövning som utövas genom berörda lagstiftningar.

  Följande revideringar föreslås:

  1. Ändrad handläggningsavgift per påbörjad arbetstimme till 1 115 kr (1 080 kr). Inom livsmedelslagstiftningen till 1 360 kr (1 324 kr). Beräkning är gjort på faktiska kostnader och höjningen blir 3,2% resp. 2,7 %.
  2. Texten för avgift för regelbunden tillsyn är ändrad. Ändringen medför i något fall en minskning av den årliga avgiften.
  3. Avgift har lagts till för inventering av enskilda avlopp. Punkten har av någon anledning försvunnit från taxan. Enda skillnaden i detta förslag på tillägg från vad vi brukar ta i avgift vid inventering är att när vi måste åka ut på besök tar vi ut avgift för 3 timmar istället för 2 timmar.
  4. I 5§ har punkt 8 lagts till för att kunna ta ut avgift för övrig handläggning och andra åtgärder som faller under offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt lagstiftningen i 1§.

  Röd text är förslag på ändring, svart överstruken text är förslag på text som ska ändras.

 • Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2022-08-31 §66 att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till taxa för upplåtelse av allmän platsmark med en justering, att avgiften för evenemang sänks från de föreslagna 2000 kr till 500 kr. När taxan sedan antogs i kommunfullmäktige den 2023-12-07 §134 fanns den föreslagna justeringen av avgiften för evenemang inte med.

   

  För att den justerade avgiften för evenemang ska kunna gälla behöver taxan besluts om på nytt i samhällsbyggnadsnämnden och slutligen antas i kommunfullmäktige senare i höst. Taxan med tillägget kan börja gälla från 2024-01-01

   

  Taxan för upplåtelse av allmän platsmark gäller för den som säljer, ställer ut eller arrangerar något i kommersiellt syfte på offentlig plats, det vill säga på torg, vägar, i parker eller på andra offentliga platser.

   

  För att få använda offentlig plats krävs tillstånd från Polismyndigheten som tar ut en avgift för tillståndet. Kommunen är remissinstans och yttrar sig över ansökan innan tillstånd lämnas. Kommunen debiterar upplåtelsen enligt antagen taxa.

   

  Vid all upplåtelse av offentlig plats ska de av kommunfullmäktige beslutade lokala ordningsföreskrifterna följas. Det åligger även nyttjaren att återställa området och söka nödvändiga tillstånd (bygglov, tillstånd från miljö-hälsa, tillstånd från polisen etc.).

 • Samhällsbyggnadskontoret har sammanställt redovisningar av delegeringsbeslut som har tagits sedan det senaste sammanträdet med nämnden.

   

  • Delegeringsbeslut miljöärenden juni, juli (två handlingar)
  • Delegeringsbeslut bygglov juni, juli
  • Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag juni, juli
  • Delegationsbeslut kontorschef

   

  Bilagor

 •  

  Stab

  Information om nytt system för felanmälan (Jenni Cornelius)

   

  Byggärenden

  Olovligt byggande – Fastigheten Nittebo x:xx (Angelica Johansson)

   

  VA- och renhållning

  Information om allmänna vattenbestämmelser (ABVA) (Cecilia Zryd)

   

  Gata och park

  Information om gatubelysning (Patrick Nordin)

   

   

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.