• Kultur- och folkhälsonämnden begär att få ombudgetera medel från 2020 till 2021 för följande
  investeringsprojekt:

  - Utlåningsstation biblioteken (120 tkr)

  På grund av coronapandemin och restriktioner kring att resa har arbetet med att köpa in utlåningsstationer dragit ut på tiden och inköp kommer därför inte att hinnas med att göras under innevarande år. Priset på utlåningssationer har sjunkit sedan nämnden blev beviljade investeringsmedel. Det är mer fördelaktigt att köpa in tre utlåningssationer samtidigt. Om nämnden får investeringsmedel ombudgeterade till 2021 kommer nämnden inte ha behov av de 120 tkr som ligger i plan 2023.

 • Lokal- och anläggningsbidrag kan sökas av kommunens föreningar en gång om året med sista ansökningsdag den 30 april. Bidrag utgår till förening som för sin verksamhet driver egen anläggning eller hyr anläggning som inte subventioneras av kommunen. Föreningar kan få både grundbidrag och bidrag per kvadratmeter för egna lokaler och anläggningar belägna i Hylte kommun enligt förutbestämda schabloner. Totalt finns det avsatt 450 tkr i budget för lokal- och anläggningsbidrag. Då det till största delen är reglerat av schabloner innebär det att om man som förening söker, och uppfyller de grundkrav som finns, så blir man också beviljad bidrag. Det handlar således inte om en fördelning likt den som görs vid exempelvis investeringsbidrag till idrottsföreningar.

  Många av föreningarna i Hylte kommun med egna anläggningar vittnar om de svårigheter som finns med att hålla anläggningarna i dugligt skick. Detta är något som också framkommer och belyses i föreningsutredningen ”Hur mår föreningarna i Hylte kommun” som gjordes under 2019. Hylte kommun har idag en bredd, både geografiskt, men även verksamhetsmässigt, av föreningar och föreningsaktiviteter. Detta är något som till stor del möjliggörs av det kommunala lokal- och anläggningsbidraget.

  Långaryds IF lämnade 2020 in sin ansökan för lokal- och anläggningsbidrag först i oktober. Eftersom ansökan var sen skickades den vidare till nämnden för beslut. Kultur- och folkhälsonämnden valde vid det tillfället att inte ta upp ärendet med hänvisning till de bidragsnormer som finns och som tydligt anger inom vilka tidsintervall som en sen ansökan kan behandlas. Långaryds IF har meddelats detta beslut. Föreningen har nu åter inkommit med en skrivelse där man ber att kultur- och folkhälsonämnden skall ta upp och bevilja deras ansökan för 2020.

  Då ett uteblivet bidrag får enormt stora konsekvenser för föreningen och även riskerar dess existens föreslår kultur- och folkhälsokontoret att kultur- och folkhälsonämnden beviljar Långaryds IF:s ansökan om lokal- och anläggningsbidrag på totalt 50 310 kronor.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.