• Kultur- och folkhälsonämnden har en budget för delåret på 118 114 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 119 527 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 1 413 tkr. Om man exkluderar ekonomiskt bistånd är det är negativ avvikelse på 16 tkr.

  Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse på 1 450 tkr exklusive ekonomiskt bistånd och 3 450 inklusive ekonomiskt bistånd.

 • Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att
  förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, att kontinuerligt utveckla
  verksamheten och att utvärdera av verksamhetens resultat.

  Av de fyra punkter som finns i internkontrollplanen för kultur- och folkhälsonämnden ska samtliga punkter kontrolleras inför delårsbokslutet 2022. Kultur- och folkhälsokontoret har inte kunnat granska på två av punkterna till delårsbokslutet.

  1. När det gäller stickprov på anvisningar och handlingsplaner enligt den nya verksamhetsinriktningen på ekonomiskt bistånd har granskning inte kunnat göras då det har varit stora problem med att integrera verksamhetssystemet Treserva med verksamhetssystemet GWA som arbetsmarknadsenheten använder. Integreringen gjordes i juni månad och punkten kommer att följas upp till årsbokslutet.

  2. Stickprov på ansökningar visar på avvikelse i 20 procent när det gäller att inlämnade handlingar stämmer vid ansökan om ekonomiskt bistånd. Av dessa har två tredjedelar resulterat i korrigeringar av utbetalt beslut och en tredjedel i avslag och återkrav.

  3. Stickprov på loggar visar inte på någon avvikelse när det gäller att obehöriga tar del av sekretessbelagda uppgifter stickprov på loggar

  4. När det gäller den nya att inte tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom vuxenutbildning har punkten inte granskats till delårsbokslutet på grund av vakanser och sjukdom inom administrationen på Kompetenscentrum.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.