Möte 2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:00 - 11:00 Lilla sammanträdesrummet
  • Den av kommunstyrelsen utsedda styrgruppen överlämnar härmed ett förslag till ny översiktsplan för Hylte kommun för antagande.

    Arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen påbörjades under våren 2016. Förslaget har varit på samråd med invånare, företagare, organisationer, myndigheter, grannkommuner och andra berörda under våren 2018 och på utställning under våren 2019, och har reviderats med utgångspunkt från de synpunkter som kommit in och i enlighet med kommunstyrelsens beslut (2016-06-01 § 72, 2018-01-30 § 8, 2018-09-11 § 167, 2018-12-18 § 240, 2019-06-04 § 143, 2019-09-10 § 193). Styrgruppen har under resans gång träffats vid 23 tillfällen.

    Efter en sista bearbetning är nu förslaget till översiktsplan färdigt för antagande. Kommunfullmäktige föreslås därför anta den nya översiktsplanen för Hylte kommun.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.