Möte 2022-09-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 09:30 Bolmen
 • Kulturskolans verksamhet består i kurser i bl.a. bild och form, dans, musik- och filmproduktion, musiklära samt undervisning i musikinstrument. Verksamheten tillhör idag barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde.

   

  Kommunledningskontoret har uppmärksammat att Kulturskolans verksamhet till sin karaktär ligger närmare kultur- och folkhälsonämndens verksamheter. Av kultur- och folkhälsonämndens reglemente följer att den ansvarar för bl.a. ”biblioteks- och kulturverksamhet”. Kultur- och folkhälsokontoret har också bättre möjligheter att förse Kulturskolan med lämpliga lokaler. Även ur arbetsmiljöperspektiv för dess personal organiseras Kulturskolan med fördel under den nämnd som har det primära ansvaret för kultur i kommunen.

   

  Kommunledningskontoret föreslår därför att ansvaret för Kulturskolan flyttas från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och folkhälsonämnden. För att åstadkomma denna justering krävs en ändring av nämndernas respektive reglementen. Kommunledningskontoret föreslår därför att följande mening i barn- och ungdomsnämndens reglemente, 2 §, tas bort:

   

  Att inom ramen för kulturskolans uppdrag följa utvecklingen i de frågor som rör barn- och

  ungdomskultur.

   

  Samt att kultur- och folkhälsonämndens reglemente, 2 §, får följande tillägg:

   

  • Kulturskolan, inklusive att inom ramen för dess uppdrag följa utvecklingen i de frågor som rör barn- och ungdomskultur

   

  Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att skicka ärendet på remiss till berörda nämnder.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.