Möte 2019-06-25

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
12:30 - 13:00 Lilla sammanträdesrummet
 • § 151

  Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka förslag till avfallsplan samt avfallsföreskrift
  för Hylte kommun ut på samråd och yttranden ska senast ha inkommit till

  samhällsbyggnadskontoret fredagen den 12 juli  Renhållningsordningen är kommunens samlade styrdokument för avfallshanteringen. Den ska ge kommuninvånarna och verksamheterna i kommunen förutsättningar för en bra avfallshantering samtidigt som kommunen uppfyller aktuell lagstiftning, nationella mål för avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki. Den ska bidra till att minska avfallets mängd och farlighet och styra mot ökad återvinning.

  Kommunens renhållningsordning består av avfallsplan och renhållningsföreskrifter. Den ska ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid behov.

  Yttrande: Barn- och ungdomsnämnden har inte några synpunkter på avfallsplan samt avfallsföreskrift för Hylte kommun.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under paragrafen