Hoppa över navigering
 1.   1

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 2. Bilagor

 3.   10

  Övriga ärenden 2020

 1. § 44

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 2. <p>Omsorgskontoret har till dagens sammantr&auml;de skickat med de handlingar som kommit in till omsorgskontoret och som omsorgsn&auml;mnden b&ouml;r ha k&auml;nnedom om.</p>

  Bilagor

 3. <p>Information om l&auml;get kopplat till corona och covid-19.<br /> Information om Utredning: Ut&ouml;kat ansvar f&ouml;r omsorg f&ouml;r barn med funktionshinder<br /> Kort information om ers&auml;ttningsmodellen f&ouml;r hemsjukv&aring;rden</p>

  Bilagor

 4. <p>Hel&aring;rsprognos grundas p&aring; utfall till och med augusti m&aring;nad 2020, utifr&aring;n det ekonomiska uppf&ouml;ljningsmaterial som presenterats och i dagsl&auml;get k&auml;nda f&ouml;ruts&auml;ttningar. Del&aring;rsbokslut &auml;r prelimin&auml;ra siffror som kan komma att &auml;ndras.<br /> Hel&aring;rsprognos<br /> Vid &aring;rets slut prognostiserar n&auml;mnden, inklusive s&ouml;kta bidrag f&ouml;r merkostnader i samband med pandemiutbrottet (5&nbsp;200 000 kr), en negativ &aring;rsavvikelse om ca 1 582 000 kr. Avvikelsen inkluderar omsorgsn&auml;mndens merkostnad f&ouml;r sjukl&ouml;ner i samband med pandemiutbrottet om ca 1&nbsp;400 000 kr, som Hylte kommun ska f&aring; tillbaka fr&aring;n staten. Sjukl&ouml;nekostnaden har &ouml;kat med 47 % j&auml;mf&ouml;rt med samma period 2019. Kostnader f&ouml;r fyllnads- och &ouml;vertid har &ouml;kat med ca 23 % j&auml;mf&ouml;rt med samma period 2019, &ouml;kade kostnader kopplas till pandemiutbrottet. Under mars-juni var den totala sjukfr&aring;nvaron f&ouml;r alla arbetstagare 12,53 %.<br /> Kostnader f&ouml;r externa placeringar enligt har under perioden &ouml;kat med ca 1&nbsp;400 000 kr men visar trots det positiv &aring;rsavvikelse om ca 400 000 kr. Det beror p&aring; retroaktiv int&auml;kt fr&aring;n migrationsverket om 1&nbsp;300 000 kr. Personlig assistans visar en negativ &aring;rsavvikelse om ca 1 700 000 kr.<br /> Det har skett en justering av ers&auml;ttningsmodellen f&ouml;r hemsjukv&aring;rd, vilket inneb&auml;r att Hylte kommun under 2020 f&aring;r ytterligare int&auml;kter motsvarande 1&nbsp;183 000 kr (utfall jan-aug 789 000 kr) fr&aring;n Region Halland.<br /> <br /> Omsorgsn&auml;mnden<br /> Prognosen visar ingen avvikelse vid &aring;rets slut. Verksamheten omfattar f&ouml;rutom n&auml;mndens arbete, &auml;ven det kommunala pension&auml;rsr&aring;det.<br /> <br /> V&aring;rd och Omsorg enl. SoL och HSL (Socialtj&auml;nstlagen, H&auml;lso- och sjukv&aring;rdslagen).<br /> Prognosen visar negativ &aring;rsavvikelse om ca 2 311 000 kr, exkl. externa placeringar enligt SoL. Prognosen inkluderar merkostnad f&ouml;r sjukl&ouml;ner.<br /> Personalsituationen blir alltmer anstr&auml;ngd. Jmf med f&ouml;rsta halv&aring;ret 2019 har t ex behov av extraf&ouml;rst&auml;rkning nattetid, i samband med oroliga och ut&aring;tagerande omsorgstagare &ouml;kat med ca 125 % , v&aring;rd i livets slut med 59 % samt trygghetslarm med 59 %. Under f&ouml;rsta halv&aring;ret 2020 har medarbetarna i Natteamet k&ouml;rt ca 75 mil/natt. Det har &auml;ven funnits behov av extraf&ouml;rst&auml;rkning p&aring; grund av pandemiutbrottet. M&ouml;jligheter till fortsatt samordning inom verksamheterna boendest&ouml;d och serviceboende LSS g&ouml;r att kostnader har kunnat h&aring;llas nere.<br /> <br /> Insatser enligt LSS och SFB (Lag om st&ouml;d och service till vissa funktionshindrade, Socialf&ouml;rs&auml;kringsbalken)<br /> Prognosen visar positiv &aring;rsavvikelse om ca 1&nbsp;229 000 kr, exklusive personlig assistans och externa placeringar enligt LSS. Prognosen inkluderar merkostnad f&ouml;r sjukl&ouml;ner. Personlig assistans visar en negativ &aring;rsavvikelse om ca 1 700 000 kr. Verksamheten bostad med s&auml;rskild service, har &ouml;kade kostnader f&ouml;r extraf&ouml;rst&auml;rkning p&aring; grund av &ouml;kat omsorgsbehov. Det har &auml;ven funnits behov av extraf&ouml;rst&auml;rkning p&aring; grund av pandemiutbrottet. Resultatet balanseras upp genom en positiv avvikelse i verksamheterna serviceboende och korttidsvistelse LSS.<br /> <br /> F&ouml;rebyggande verksamhet<br /> Prognosen visar en negativ &aring;rsavvikelse om ca 150 000 kr. Avvikelsen beror p&aring; &ouml;kad kostnad f&ouml;r hj&auml;lpmedel samt personalfr&aring;nvaro som inte har ersatts fullt ut.<br /> <br /> Kontors&ouml;vergripande<br /> Prognosen visar positiv &aring;rsavvikelse m ca 900 000 kr vid &aring;rets slut. Kommunfullm&auml;ktige beslutade 2018 att uppjustera omsorgsn&auml;mndens budgetram under 2019/2020 med 1&nbsp;000 000 kr f&ouml;r trygghetsskapande &aring;tg&auml;rder (digitalisering). Vid behovspr&ouml;vning av digitaliseringstj&auml;nst avslog PU &auml;rendet under v&aring;ren 2019, omsorgsn&auml;mnden har sedan tidigare anv&auml;nt ca 100 000 kr till l&ouml;nekostnader av den uppjusterade budgetramen.</p>

  Bilagor

 5. <p>En internkontrollplan ska uppr&auml;ttas av varje n&auml;mnd enligt internkontrollreglementet antagen av Kommunfullm&auml;ktige 2011-12-15 &sect; 92. Lokala riktlinjer och rutiner ska utformas f&ouml;r att s&auml;kerst&auml;lla att kommunens n&auml;mnder uppr&auml;tth&aring;ller tillr&auml;cklig intern kontroll f&ouml;r att bedriva en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet av h&ouml;g kvalitet som lever upp till givna uppdrag och satta m&aring;l.<br /> Omsorgsn&auml;mnden ska &aring;rligen i samband med del&aring;rsbokslutet, bokslutet, patients&auml;kerhetsber&auml;ttelsen samt kvalitetsber&auml;ttelsen rapportera resultatet fr&aring;n uppf&ouml;ljningen av den interna kontrollen f&ouml;r omsorgsn&auml;mnden till Kommunstyrelsen.</p>

  Bilagor

 6. <p>Den 12 mars 2020 togs ett ordf&ouml;randebeslut p&aring; att tillf&auml;lligt st&auml;nga vissa av omsorgsn&auml;mndens verksamheter p&aring; grund av Covid-19. Detta d&aring; Folkh&auml;lsomyndigheten kom med nya rekommendationer mad anledning av att riskniv&aring;n f&ouml;r smitta i samh&auml;llet var mycket h&ouml;g och f&ouml;r att skydda k&auml;nsliga grupper, s&aring; som &auml;ldre och multisjuka. Verksamheterna som &auml;r ber&ouml;rda &auml;r de &ouml;ppna dagverksamheterna p&aring; s&auml;rskilt boende; Malmag&aring;rden, Sj&ouml;lunda och H&ouml;stro. Daglig verksamhet LSS, dagverksamhet enligt SoL f&ouml;r m&auml;nniskor med psykiska funktionshinder. Frivillig verksamhetens fyra m&ouml;tesplatser i Hyltebruk, Unnaryd, Torup och Ryd&ouml;bruk.<br /> M&aring;nga av de personer som nyttjar ovanst&aring;ende verksamheter har hamnat i en ofrivillig situation d&auml;r dem inte l&auml;ngre kan delta i n&aring;gon form av aktivering/syssels&auml;ttning och d&auml;rmed mist sitt sociala sammanhang och k&auml;nner sig isolerade. Verksamheterna har gjort handlingsplaner f&ouml;r att kunna &ouml;ppna verksamheterna igen p&aring; ett &rdquo;Corona&rdquo; s&auml;kert s&auml;tt. Dessa handlingsplaner finns i &auml;rendebeskrivningen. N&auml;r det g&auml;ller de &ouml;ppna dagverksamheterna p&aring; de tre s&auml;rskilda boendena s&aring; kan inte dessa &ouml;ppna f&ouml;r allm&auml;nheten i dagsl&auml;get d&aring; det fortfarande r&aring;der bes&ouml;ksf&ouml;rbud p&aring; s&auml;rskilt boende. D&auml;remot kommer dessa &ouml;ppna enligt handlingsplan f&ouml;r de som bor p&aring; respektive boende. Beroende p&aring; hur det blir med bes&ouml;ksf&ouml;rbudet och/eller det kommer nya rekommendationer fr&aring;n Folkh&auml;lsomyndigheten s&aring; kommer &auml;ven dem &ouml;ppnas upp f&ouml;r allm&auml;nheten med ny handlingsplan.</p>

  Bilagor

 7. <p>Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammantr&auml;de 21 maj 2019 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett f&ouml;rslag p&aring; reviderade lokala ordningsf&ouml;reskrifter, bland annat utifr&aring;n den nya tobakslagen. Kommunledningskontoret har sett &ouml;ver de lokala ordningsf&ouml;reskrifterna. Bland annat har spr&aring;ket setts &ouml;ver. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka f&ouml;rslag p&aring; lokala ordningsf&ouml;reskrifter p&aring; remiss till kommunens n&auml;mnder, Hyltebost&auml;der, kommunens r&aring;dgivande organ, L&auml;nsstyrelsen i Hallands l&auml;n och Polismyndigheten i V&auml;st (lokalomr&aring;de Falkenberg/Hylte). Sista svarsdag &auml;r 1 oktober 2020.</p>

  Bilagor

 8. <p>Kommunledningen har utarbetat ett f&ouml;rslag till strategi och handlingsplan mot v&aring;ldsbejakande extremism. Strategin och handlingsplanen behandlar bland annat inriktningen p&aring; det f&ouml;rebyggande arbetet, samverkan och samordning, utbildning och st&ouml;d vid f&ouml;rekomst samt f&ouml;rebyggande av v&aring;ldsbejakande extremism. Hylte kommun saknar idag ett strukturerat utvecklingsarbete och en beredskap f&ouml;r att f&ouml;rebygga och hantera v&aring;ldsbejakande extremism. Den f&ouml;reslagna strategin och handlingsplanen l&auml;gger upp riktlinjer f&ouml;r hur Hylte kommun ska arbeta f&ouml;r att p&aring;b&ouml;rja en process mot ett strukturerat arbete mot v&aring;ldsbejakande extremism.<br /> Utifr&aring;n strategin och handlingsplanen kommer riktlinjer och rutiner att tas fram f&ouml;r det praktiska arbetet inom kommunens verksamheter, och samverkan med andra akt&ouml;rer.</p>

  Bilagor

 9. § 53

  Övriga ärenden 2020

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.