Möte 2018-05-09

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - 15:00 Lilla sammanträdesrummet
 • Prognos grundas på utfall till och med april månad 2018, utifrån det uppföljningsmaterial som presenterats och kända förutsättningar. Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden, exklusive personlig assistans en positiv avvikelse om ca 972 tkr.

  Om personlig assistans inkluderas prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om ca 3 184 tkr, exklusive de ärenden som har överklagats under 2017.

  Beroende på vilket beslut som fattas i de ärenden som är överklagade till Försäkringskassan, kan det innebära negativ alternativt positiv avvikelse för kommunen om ca 2 200 000 kr.

  Den negativa avvikelsen beror bland annat på behov av extraförstärkning nattetid med en medarbetare/natt, nya ärenden/ökat behov och omprövningar personlig assistans. Den negativa avvikelsen balanseras upp genom positiv avvikelse daglig verksamhet och korttidsvistelse, personalsamordning boendestöd/serviceboende enligt LSS och leasingbilar.

  Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2017 att verksamheten personlig assistans (LSS) ska särredovisas under 2018 och undantas från resultatbalansering och balanskravet för nämnden.

 • Region Halland och Hallands kommuner enades under 2014 om en överenskommelse för hemsjukvården i Halland. Överenskommelsen har reviderats och förslaget om en reviderad Hemsjukvårdsöverenskommelse samt överenskommen ersättningsmodell presenterades vid Gemensam nämnd Hemsjukvård och Hjälpmedel sammanträde 27/4 2018. Det beslutades då att översända detta till länets kommuner och Region Halland för beslut.

  Ekonomisk fördelning enligt bilaga 1, till Hylte kommun är 5 394 tkr under 2018. Denna summa räknas upp enligt OPI (omsorgsprisindex) för 2019.

  Kommunberedningen föreslår att Region Halland och Hallands kommuner, senast 180930, fattar beslut i respektive fullmäktige enligt nedan:

  • Att godkänna reviderad Överenskommelse om hemsjukvården i Halland att gälla från och med 2019-01-01
  • Att godkänna reviderat reglemente för Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel
  • Att godkänna Politisk styrgrupps förslag till överenskommelse om att ekonomisk ersättning ska utgå enligt förslag till ersättningsmodell för 2018-2019
  • Att godkänna Politisk styrgrupps förslag att betalningsansvaret mellan huvudmännen i samband med utskrivning från slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990:1404) gällande regler och rutiner (2017) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård tills ny överenskommelse är beslutad i Halland, dock som längst t o m 2018-10-31.
 • 2018-04-11 inkom synpunkt från FUB (föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning) angående att det kommit till deras kännedom att omsorgsnämnden inte har behöriga handläggare inom LSS.

 • Omsorgskontoret har till dagens sammanträde skickat med de handlingar som kommit in till omsorgskontoret som omsorgsnämnden bör ha kännedom om.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.