Möte 2017-06-08

Omsorgsnämndens arbetsutskott
13:15 - 16:00 Lilla sammanträdesrummet
 •   1

  Godkännande av ärendelista och val av justerare

 •   2

  Ansökan om tillfälligt utökad korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS

 •   3

  Ansökan om utökad korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS

 •   4

  Ansökan om tillfälligt utökad personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

 •   5

  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2017

 • PwC har genomfört en genomlysning av taxor/avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Hylte kommun. I uppdraget ingick att beskriva för- och nackdelar med olika avgiftsmodeller ur ett brukar- respektive kommunperspektiv, samt lämna förslag på reviderade hemtjänstavgifter och konstruktionen av densamma. Målsättningen har varit att en ny avgiftskonstruktion ska medföra att brukarna får betala rimlig avgift i relation till omfattningen på insatser, dvs rättviseperspektivet. Det ska dessutom vara enklare och tydligare för brukarna att förstå konstruktionen samt enklare för kommunen att administrera. Kommunens intäkter får heller inte minska med en ny taxekonstruktion. PwC presenterar i sitt dokument två olika förslag på taxekonstruktion, ett baserat på timtaxa och ett baserat på avgifter i nivåer.

  Bilagor

 • Inom nutritionsområdet i Halland finns det en otydlighet vad gäller ansvarsfördelning för utredning, ordination och kostnader för SärNär (livsmedel för särskilda näringsändamål) eller livsmedel för speciella medicinska ändamål, som det heter sedan 2016.

   

  Livsmedel för speciella medicinska ändamål, Food for Special Medical Purposes (FSMP), är livsmedel för personer med olika sjukdomar eller åkommor som kräver speciell kost. FSMP är inte läkemedel, de används alltså inte som medicinsk behandling för att förebygga, bota eller lindra sjukdomar. Exempel på FSMP är sondnäring, kosttillägg och livsmedel för personer med medfödda rubbningar i ämnesomsättningen.

   

  I samverkan mellan Region Halland och de 6 halländska kommunerna har ett förslag på överenskommelse avseende SärNär tagits fram. Förslaget var ute på remiss under hösten 2016 till Region Halland och kommunerna i Halland och utifrån inkomna synpunkter omarbetades det. Överenskommelsen innehåller tydliga beskrivningar av respektive huvudmans ansvar för nutritionen och för kostnaderna avseende nutritionsbehandling. Varje huvudman är också ansvarig för att den kompetens som krävs för uppdraget finns i respektive organisation.

   

  Överenskommelsen innebär också att Regionen ska tillse en likvärdig tillgång till dietist för samtliga patienter i länet, något som kommunernas hälso- och sjukvård länge efterfrågat. Oavsett vilken boendeort, boendeform eller huvudman innebär överenskommelsen enhetliga patientavgifter (förslag på ändring av avgifter för matabonnemang på särskilt boende återfinns i ett eget ärende). Via ett gemensamt system för beställning, fakturering och distribution av nutritionsprodukter kommer möjlighet till samlad uppföljning av förskrivna nutritionsprodukter avseende volymer, produktslag och kostnader att finnas.

   

  Region Halland ansvarar för kostnaderna för sondnäring och för den utrustning som krävs för att tillföra denna. Respektive huvudman står för kostnaderna för de nutritionsprodukter respektive verksamhet har ordinationsrätt för dvs. kostnadsansvaret följer ordinationsrätten.

  Bilagor

 • Inom nutritionsområdet i Halland har det funnits en otydlighet vad gäller ansvarsfördelning när det gäller utredning, ordination och kostnader för SärNär (livsmedel för särskilda näringsändamål) eller livsmedel för speciella medicinska ändamål, som det heter sedan 2016.

   

  I samverkan mellan Region Halland och de 6 halländska kommunerna har ett förslag på överenskommelse avseende SärNär tagits fram. Beslut om överenskommelsen ska under hösten fattas i Regionen och i länets kommuner.

   

  I förslaget till överenskommelsen föreslås att det i regionens avgiftsreglemente ska skrivas in ett högkostnadsskydd för bl a enteral nutrition (näring via sond). Kommunerna omfattas av reglerna om högkostnadsskydd via den sk maxtaxan i 8 kap. 3-9 §§ socialtjänstlagen, SoL). För kommunernas del innebär regleringen i SoL, att det inte är aktuellt att i högkostnadsskyddet lägga till enteral nutrition eftersom livsmedelskostnader inte ingår i maxtaxan.

   

  Patient på särskilt boende i Hylte kommun betalar idag full avgift för matabonnemang trots att hen endast får enteral nutrition. I överenskommelsen om SärNär föreslås att patient med enteral nutrition ska få avdrag på kostnaderna för matabonnemang på särskilt boende. Förändring av avgiften torde inte innebära någon större intäktsminskning sett över året.

  Bilagor

 • Omsorgsnämnden antog 2011 Övergripande ansvarsförhållanden av kommunal hälso- och sjukvård och hemsjukvård där ansvaret för hälso- och sjukvårdsverksamheten tydliggjordes. Under åren som gått har ett flertal nya lagar, förordningar och föreskrifter tillkommit och i takt med dessa har dokumentet och dess beteckning reviderats och antagits på nytt av omsorgsnämnden.

   

  Under året som gått sedan nuvarande upplaga antogs, har en ny hälso- och sjukvårdslag, en ny hälso- och sjukvårdsförordning och en ny föreskrift om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården tillkommit vilka gör att en ny revidering behövs.

   

  Den nya hälso- och sjukvårdslagen är en ”uppstädad” version av den gamla lagen från 1987. Lagen är numera indelad i avdelningar och kapitel, vilket tillsammans med en modernisering av språket gör lagen mer lättläst än den gamla. Nästan allt från den gamla lagen är överflyttat till den nya, men en del har tagits bort pga fel normeringsnivå eller att bestämmelserna återfinns i andra lagar eller att bestämmelser hänvisar till lagar som inte längre gäller. T ex är det mesta som rör extraordinära händelser i fredstid och detaljerade bestämmelser om verksamhetschef och MAS borttagna. I den nya hälso- och sjukvårdsförordningen återfinns bl a bestämmelserna om verksamhetschef och MAS. 32 andra lagar har ändrats pga den nya HSL men des ändringarna berör inte detta ärende. Det har också tillkommit en ny föreskrift om journalföring i vilken Socialstyrelsen trycker på vikten av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i hälso- och sjukvården.

  Bilagor

 • Omsorgskontoret har av Omsorgsnämnden fått i uppdrag att ta fram en programhandling för nya lokaler till korttidsboende inom LSS verksamhetsområde. Då det är Hyltebostäder som omsorgskontoret kommer hyra dessa lokaler av så har omsorgskontoret i dialog med Hyltebostäder tagit fram en programhandling.

  Bilagor

 • Finn Dahl (-) har lämnat in en motion om hedersrelaterat våld och förtryck, 2017 KS0122. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-14 att ge arbets- och näringslivsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och omsorgsnämnden i uppdrag att lämna förslag på svar till motionen. Kommunledningskontoret samordnar motionssvaren. I motionen finns följande förslag:

   

  * Att Hylte kommun utreder och utarbetar en handlingsplan och tydliga instruktioner i frågan hur berörda myndigheter och dess personal ska arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck samt förebygga det.

  * Att Hylte kommun inrättar en samverkansgrupp bestående av berörda myndigheter och organisationer som kan tänkas medverka.

  * Att utbildningsinsatser riktade mot frågan vari t.ex. ingår upplysning på skola, sfi, ungdomsgård, vård och omsorg, m.m. där det klart framgår vart dem kan vända sig för att få hjälp, ett särskilt hjälptelefon nr. kan också kännas tryggt för den som söker hjälp.

  Bilagor

 • Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som har omfattande konsekvenser för både individen och samhället. Alla människor ska kunna leva i frihet utan rädsla att utsättas för våld och övergrepp. Hylte kommun vill verka för att minska våldet i nära relation genom att systematiskt kartlägga och följa upp insatser och säkerställa kontorens samverkan. En av de viktigaste insatserna för att förebygga våld i nära relationer är att sprida kunskap, därför innehåller handlingsplanen delar som beskriver begreppen kopplade till våld i nära relationer, t ex.

   

  * Definition av våld

  * Olika typer av våld

  * Särskilt utsatta grupper

  * Konsekvenserna av våld i nära relationer

  * Rutiner

  * Samverkan

   

  Handlingsplanen är framtagen i samverkan mellan barn- och ungdomskontoret, omsorgskontoret och arbets- och näringslivskontoret.

  Bilagor

 • Omsorgsnämndens internkontrollplan för 2016 omfattar kontrollmoment gällande: förebyggande och behandling av undernäring, individanpassade aktiviteter, debitering, basal hygien och klädregler, avvikelsehantering(kunskap om lex Sarah och lex Maria), informationssäkerhet samt hantering av privata medel. I några av dessa moment uppnåddes inte måluppfyllnad och en handlingsplan har arbetats fram av verksamheternas enhetschefer.

  Bilagor

 • Omsorgsnämnden begärde att få ta del av Hyltebostäders planering för underhåll av lokaler hyrda av Hyltebostäder vid sitt sammanträde 2017-04-13 (2017 ON0055) och få det redovisat till omsorgsnämndens arbetsutskotts sammanträde 8 juni 2017. Hyltebostäder har inkommit med en underhållsplan.

  Bilagor

 • Medarbetare som arbetar med projektet hälsofrämjande perspektiv i vardagen är inbjudna till omsorgsnämndens sammanträde den 22 juni. Medarbetarna kommer informera om hur verksamheterna arbetar med projektet.

 • Domar Omsorgsnämndens arbetsutskott informeras om domar som inkommit till omsorgskontoret. Anmälan enligt lex Sarah Revision – granskning av fakturahantering

 •   17

  Meddelanden 2017

 •   18

  Övriga ärenden 2017

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.