• § 49

  Godkännande av ärendelista

 • § 50

  Val av justerare

 • Meddelanden:
  - § 155 KS Extra ärende: Ansökan om tilläggsanslag – Hylte ryttarförening
  Utdrag mötesprotokoll Hylte ryttarförening
  Skrivelse KS ryttarföreningen Hylte Ryttarförening
  - § 172 KS Hyror och kapitalkostnader 2018
  KS Hyror och kapitalkostnader 2018
  Tjänsteskrivelse – Hyror och kapitalkostnader 2018
  Sammanställning av ej fördelade hyror 2018

  Information

   

   

 • Varje månad redovisar arbets- och näringslivskontoret de beslut som tagits på delegation från arbets- och näringslivsnämnden. Arbets- och näringslivskontoret lämnar följande delegeringsredovisningar:
  Delegeringsbeslut anställningar september
  Ordförandebeslut ordförande
  IFO delegeringsbeslut

 • Som en del i arbets- och näringslivsnämndens uppföljning görs delredovisningar av det ekonomiska läget.

 • I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1 § 6) finns det krav på att arbetsgivaren ska fördela arbetsmiljöuppgifter till personer i verksamheten som har möjlighet att förebygga ohälsa och olyckor. Under 2.8.1 Nämnd redogörs för nämndens uppdrag och nämnden ska bland annat fördela arbetsmiljöuppgifter till kontorschefen. Kontorschefens ansvar framgår av 3.1 och denne ska bland annat fördela arbetsmiljöuppgifter till underställda chefer och säkerställa förståelse för ansvaret. Även efter det att nämnden har fördelat uppgifter till kontorschefen har nämnden kvar sitt ansvar att bland annat att följa upp att de personer som har fått specifika uppgifter i arbetsmiljöarbetet har de befogenheter, resurser och kompetens som krävs för att kunna agera förebyggande. Om den som har fått en uppgift i arbetsmiljöarbetet inte har befogenheter, resurser eller kompetens för att klara av den så finns det alltid möjlighet att returnera uppgiften till den som fördelat den.

 • Det har gjorts uppdateringar och förtydliganden i kommunens riktlinjer gällande ekonomiskt bistånd. De ändringar som gjorts är:
  Att ekonomiskt bistånd till passkostnad eller kostnad för id-kort beviljas vid behov till det billigaste alternativet, för samtliga medlemmar i hushållet från 13 år om det är nödvändigt för att den sökande ska uppnå en skälig levnadsnivå.
  Det har också gjorts ändringar gällande bistånd till dator/surfplatta samt internetuppkoppling. Ekonomiskt bistånd kan beviljas till en dator/surfplatta till en kostnad för en dator/surfplatta till högst 7% av prisbasbeloppet samt internetuppkoppling beviljas med max 0,6% av prisbasbeloppet per månad.

 • Socialtjänsten i Hylte kommun ligger under tre olika nämnder; arbete- och näringslivsnämnden, barn- och ungdomsnämnden samt omsorgsnämnden, där varje öppenvård arbetar mot sitt verksamhetsområde. Öppenvården är den verksamhet som utför (verkställer) beslut om olika insatser som fattas av socialsekreterare och omsorgshandläggare och består idag av cirka 15 personer. Familjebehandlare, fältsekreterare, ungdomspedagog, mobilt team samt förskollärare på öppna förskolan arbetar på uppdrag av IFO barn- och unga(barn- och ungdomskontoret). Beroendepedagogen arbetar på uppdrag av IFO vuxen (arbete- och näringslivskontoret). Boendestödjarna som organisatoriskt ligger under omsorgskontoret får uppdrag från både omsorgskontoret och IFO vuxen. Att skapa ett helhetstänk kring individ och familj genom en gemensam öppenvård skulle gynna både den enskilde och verksamheten. Att varje uppdrag från handläggare tas om hand av rätt kompetens oavsett vilket ”kontor” som "ansvarar" för ärendet. Kontorscheferna för de tre kontoren har gett ett uppdrag att ge förslag på en organisation för en gemensam öppenvård där alla verksamheter samverkar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.